Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Pedagog szkolny
mgr Grażyna Paduszyńska

 

Godziny pracy pedagoga

 

Zachęcamy do odwiedzania stron wskazanych poniżej:
 

padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

padlet.com/gpaduszynska/motywacja

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone w naszej szkole:

- organizowanie profilaktycznych badań  dla uczniów klasy I z zakresu ryzyka dysleksji rozwojowej oraz badania logopedyczne w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną nr 2;

- w razie zaistniałego problemu wychowawczego otoczenie dziecka specjalistyczna opieką psychologiczno-pedagogiczną;

- w razie trudności w nauce pomoc rodzicom w skierowaniu dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne do poradni PPP nr 2;

- w sytuacji stwierdzonych dysfunkcji u dziecka i wskazań do indywidualnej pracy z nim, pedagog szkolny prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniajacych i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez pedagoga przy współpracy                z nauczycielami i rodzicami dziecka);

- koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mającej na celu podjęcie wszechstronnych działań na rzecz udzielenia pomocy dziecku i jego rodzinie w sytuacji zaistniałej potrzeby;

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka mające na celu podjęcie działań opiekuńczo-wychowawczych na rzecz wspierania dziecka w jego wszechstronnym rozwoju;

- wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

- w razie zaistniałej potrzeby kierowanie rodziców do placówek i instytucji wspierających rodzinę w jej działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

- podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw i zachowań, a przeciwdziałanie zachowaniom społecznie niepożądanym;

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczniowi w:

  • pokonywanie występujących trudności w nauce,
  • wyrównywanie powstałych braków,
  • odbudowanie utraconej lub zaniżonej samooceny, wiary we własne możliwości,
  • pomoc w osiągnięciu sukcesu i zadowolenia z własnej pracy.

W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę pedagog organizuje różnorodne formy pomocy, wsparcia i działań:

  • prorodzinnych,
  • prozdrowotnych,
  • prospołecznych.

Pedagog systematycznie, na bieżąco w ciągu roku szkolnego prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców w celu wsparcia ich w działaniach opiekuńczo-wychowawczych  w każdy czwartek                   w godzinach od 15:00 do 17:00

Bardzo ważną rolę w naszej szkole odgrywa zasada indywidualnego podejścia do każdego ucznia i w tym klimacie pedagog prowadzi różnorodne działania na rzecz dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju.