Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki 

w Bielsku - Białej

 „Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi ludźmi”
                                                                                 Tadeusz Kościuszko  

Chcielibyśmy, aby uczeń naszej szkoły:

 • był wszechstronnie przygotowany do wymogów dalszej edukacji,
 • umiał się uczyć i stale wzbogacał swoją wiedzę,
 • był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, rozwijającym swoje talenty i uzdolnienia,
 • miał poczucie własnej wartości,
 • był patriotą i miał wiedzę na temat historii i kultury Polski,
 • był człowiekiem ciekawym świata, otwartym na odmienności kulturowe innych krajów;
 • był człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych,
 • miał poczucie estetyki, dbał o kulturę języka, był wrażliwy na piękno sztuki, miał potrzebę kontaktu z kulturą,
 • szanował przyrodę, miał wiedzę na temat ekologii i zagadnień związanych ochroną środowiska,
 • dbał o swoje zdrowie, prowadził aktywny tryb życia.

 

I. Dbałość o wysoką  jakość nauczania, przygotowanie uczniów do życia 
    w społeczeństwie informacyjnym:

 • stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych form pracy i środków dydaktycznych;
 • wykorzystywanie nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły (pracownia komputerowa, centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, dwie pracownie netbooków) – stosowanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych, e-podręczników, prezentacji multimedialnych, korzystanie z zasobów edukacyjnych Internetu;
 • udział w projektach „Lekki jak piórko” oraz „Informatyka z Baltie”;
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • troska o wyniki Sprawdzianu w klasie szóstej- systematyczne przeprowadzanie próbnych Sprawdzianów;
 • przeprowadzanie badania wyników nauczania w klasie III;
 • wykorzystywanie niestandardowych metod pracy z uczniami takich jak m.in. konkursy i turnieje wiedzy, wycieczki edukacyjne, wyjścia na koncerty, do muzeów, Książnicy Beskidzkiej, zajęcia w plenerze, spotkania z twórcami kultury, pisarzami, przedstawicielami różnych zawodów.

 

II. Działania zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów:

 • organizowanie konsultacji z poszczególnych przedmiotów i zespołów wyrównawczych;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami przez pedagoga szkolnego;
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;
 • stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kierowanie na badania w Poradni;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • systematyczne spotkania nauczycieli z rodzicami;
 • opracowanie planów wynikowych oraz wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem wymagań dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

III. Rozwijanie zainteresowań dzieci, odkrywanie talentów, stwarzanie
       okazji do odnoszenia przez uczniów sukcesów w różnych dziedzinach,
       
kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, rozwój kompetencji
       potrzebnych na rynku pracy:

 • praca w różnorodnych kołach zainteresowań, takich jak m.in.: chór, koło taneczne, koło polonistyczne, koło komputerowe, warsztaty plastyczne, koło j. angielskiego koło matematyczne, SKKT, SKS, Koło przyjaciół AK, koło teatralne;
 • udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowychtakich jak m. in.: konkurs matematyczno – przyrodniczykonkurs polonistyczny z elementami historiikonkurs matematyczny „Kangur”, konkurs j. angielskiego „Fox”, konkurs matematyczny im St. Banacha, międzyszkolne konkursy ekologiczne, konkurs biblijny „Jonasz”,  konkursy wokalne, konkursy dla uczniów klas I – IIIkonkursy plastyczne;
 • organizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy z różnych dziedzin, takich jak m.in.: całoroczny konkurs ortograficzny dla klas I-III, całoroczny konkursmatematyczny dla klasI-III, całoroczny konkurs historyczny, całoroczny konkurs krajoznawczy; całoroczny konkurs pięknego czytania, całoroczny konkurs czytelniczy, konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, festiwal piosenki „ Ze śpiewem żyje się lżej” dla klas I - VI, konkurs melomana, konkurs ekologiczny, konkursy plastyczne;
 • eksponowanie osiągnięć uczniów na korytarzach szkolnych i stronie internetowej szkoły.

 

IV. Budzenie patriotyzmu, kształtowanie przywiązania do kultury i historii
       swojej  Ojczyzny,  wzbogacanie  tradycji  związanych  z  osobą  Patrona Szkoły:

 • kultywowanie polskich tradycji, obchodzenie świąt narodowych: organizowanie koncertu patriotycznego z okazji Święta Niepodległości, wspólne z mieszkańcami dzielnicy śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Święta Flagi i Święta 3 Maja, organizowanie apeli poległych przy Katyńskim Dębie Pamięci;
 • kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły: obchody Dnia Patrona Szkoły, wyjazd do Krakowa w dniu 15 października śladami patrona szkołyz okazji rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – zwiedzanie miejsc związanych z patronem szkoływspółpraca z innymi szkołami im. Tadeusza Kościuszki, organizowanie konkursu wiedzy o patronie szkoły;
 • opieka nad tablicą upamiętniającą postać druha Piekiełki;
 • działalność Szkolnego Koła Przyjaciół AK;
 • udział w Diecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.


V. Rozwijanie zainteresowania kulturą innych krajów europejskich,
       kształtowanie ciekawości świata, postawy otwartości i szacunku dla
       odmiennych tradycji i zwyczajów:

 • współpraca z innymi szkołami europejskimi w ramach Edukacyjnego Programu Unii Europejskiej UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ COMENIUS;
 • rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego: organizowanie szkolnego konkursu z języka angielskiego;
 • przeprowadzanie konkursów na temat krajów europejskich.


VI. Budzenie  wrażliwości  na  potrzeby  drugiego  człowieka, kształtowanie
      empatii, rozwijanie postawy koleżeństwa i braterstwa oraz szacunku dla
      osób starszych:

 • udział w akcji „Pola Nadziei”: organizowanie zbiórki funduszy na budowę hospicjum stacjonarnego w Bielsku – Białej poprzez zbiórkę pieniędzy po koncercie patriotycznym dla mieszkańców dzielnicy z okazji Święta Niepodległości, kiermasz bożonarodzeniowych kartek i ozdób oraz sprzedaż ciast wDniu Słodkości, zbiórka pieniędzy organizowana po szkolnych jasełkach;
 • udział w akcji „Adopcja na odległość”: organizowanie zbiórki funduszy na potrzeby misji poprzez świąteczną akcję sprzedaży stroików i palm wielkanocnych;
 • organizowanie innych akcji charytatywnych zgodnie a aktualnymi potrzebami, m.in.: zbiórka zabawek dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zbiórka nakrętek plastikowych na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka;
 • organizowanie Dnia Babci i Dziadka;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • organizowanie wyjścia do szpitala przed Świętami Bożego Narodzenia;
 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska;
 • dokarmianie ptaków - opieka nad ptasią stołówką;
 • organizowanie 15 maja Święta Polskiej Niezapominajki, w trakcie którego podsumowywane są wszystkie akcje charytatywne szkoły.

VII. Rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno sztuki, dbałość o kulturę
         języka i kulturę osobistą kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie
         zainteresowań kulturalnych:

 • realizacja własnego programu „Dobre maniery to żadne bariery”;
 • organizacja Dnia dobrych manier;
 • współpraca z miejskimi ośrodkami kultury takimi jak m.in.: Bielskie Centrum Kultury, Książnica Beskidzka, Regionalny Ośrodek Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych;
 • organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeów, na wystawy artystyczne, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne;
 • organizowanie artystycznych zajęć dodatkowych takich jak: chór, koło taneczne, warsztaty plastyczne, koło teatralne;
 • udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”: codzienne organizowanie „godziny czytania”, przeprowadzanie Całorocznego konkursu pięknego czytania oraz innych całorocznych konkursów czytelniczych;
 • organizowanie Festiwalu Książki;
 • organizowanie konkursów muzycznych i plastycznych;
 • organizowanie Międzyszkolnego Dyktanda o tytuł Bielskiego Mistrza Ortografii oraz szkolnych konkursów ortograficznych;
 • organizowanie przedstawień teatralnych, m.in. coroczne Jasełka.


VIII. Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody, rozwijanie wiedzy
          uczniów na temat ekologii i zagadnień związanych z ochroną środowiska:

 • realizacja własnego programu edukacji ekologicznej Bądź przyjacielem Ziemi: organizowanie Dni Ziemi oraz takich akcji jak: Święto Drzewa, Sprzątanie Świata, Dzień Czystego Powietrza, przeprowadzanie konkursu ekologicznego oraz konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej, udział w warsztatach przyrodniczych w terenie;

 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi ochroną przyrody takimi jak: Pracownia na rzecz wszystkich istot, Stowarzyszenie Olszówka, LOP, PTTK, Ośrodek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Nadleśnictwo Bielsko – Biała, Fundacja ekologiczna „Arka”;

 • udział w międzyszkolnych konkursach ekologicznych: Ekoplaneta, konkurs organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.


IX. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie aktywnego trybu życia:

 • realizacja własnego programu dodatkowych zajęć sportowych: organizowanie zajęć Szkolnego Koła Sportowego, organizowanie zawodów sportowych w ramach wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych, udział w międzyszkolnych zawodach i turniejach sportowych;

 • organizowanie imprez sportowych i turystycznych takich jak: Mikołajkowy Turniej Sportowy, Spartakiada sportowa, rajd turystyczny;

 • organizowanie wycieczek górskichw ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego;

 • organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy;

 • realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki;

 • coroczne organizowanie Szkolnych Dni Zdrowia, w trakcie których przeprowadzane są pokazy pierwszej pomocy, spotkania na temat ochrony zdrowia i zagrożeń takich jak różnego rodzajuuzależnienia, organizowanie turniejów wiedzy o zdrowiu i konkursów plastycznych o tematyce zdrowotnej;

 • udział w Miejskim Programie Nauki Pływania – organizowaniewyjazdów na basen dla klasy II;

 • udział w ogólnopolskich akcjach: „Mleko dla szkół” oraz „Owoce w szkole”.


X. Współpraca z rodzicami i  środowiskiem lokalnym:

 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymiw środowisku takim i jak: Rada Osiedla Mikuszowie Krakowskie, Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich, Świetlica Domu Kultury w Bielsku – Białej, Parafia św. Barbary, przedszkola sąsiadujące ze szkołą;

 • organizowanie uroczystości i imprez środowiskowych takich jak: koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości, Jasełka, Dzień Otwarty Szkoły, Szkolny Festyn, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki;

 • przygotowywanie programu artystycznego na „Opłatek dzielnicy”;

 • zapraszanie dzieci z okolicznych przedszkoli na szkolne uroczystości;

 • systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami wg ustalonego harmonogramu;

 • organizowanie spotkań dla rodziców z osobami zajmującymi się sprawami wychowania i edukacji dzieci.


XI. Rozwijanie postaw obywatelskich i samorządnej działalności uczniów:

 • działalność Samorządu Szkolnego;

 • organizowanie imprez szkolnych jak:Święto Edukacji Narodowej, zabawy andrzejkowa i karnawałowa, Święto Wiosny, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet;

 • włączanie się w akcje charytatywne jak m.in.: zbieranie nakrętek, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, akcje „Pola nadziei” i „Adopcja na odległość”;

 • wizyta w szpitaluz okazji Świąt Bożego Narodzenia.

   

  Znowelizowany tekst Koncepcji Pracy Szkoły opracował Zespół nauczycieli pod przewodnictwem mgr Izabeli Kaszuby w składzie:  mgr Iwona Sztafa, mgr Elżbieta Golonka, mgr Ewa Hola, lic. Sylwia Matejko

   

  Zatwierdzono podczas Konferencji Rady Pedagogicznej  7 października 2010 r.

  Znowelizowano 31 sierpnia 2011 r. i 31 sierpnia 2012 r.

  Znowelizowano 29 sierpnia 2014 r.